Found: 340  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ / กองบรรณาธิการ วิรุณ ตั้งเจริญ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
เลขเรียกPN 5449.T5 จ177 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาพลาดจรรยาแพทย์? : X-ray ก้าวใหม่ของแพทยสภากับชะตากรรมคนไทย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2550.
เลขเรียกR724 จ44,W50 จ149 2550,610 จ149 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาวิชาขีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกBJ1725 ส63,ส.ร. 001.4 ค1411จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาวิชาชีพสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข / พนมพร มีระเกตุ
ชื่อผู้แต่งพนมพร มีระเกตุ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการตำรา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, 2540.
เลขเรียกBJ1725 พ188จ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาแพทย์ / ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ชื่อผู้แต่งสุเรนทราธิบดี เจ้าพระยาพระเสด็จ, 2410-2459.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.
เลขเรียกW50 ส867จ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาแพทย์ / พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวิสุทธสุริยศักดิ์ พระยา
พิมพลักษณ์[พระนคร] : บำรุงนุกูลกิจ, 2452 [1909]
เลขเรียกW50 ว384จ 2452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาแพทย์ / เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ; รวบรวมโดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแ...
ชื่อผู้แต่งพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เจ้าพระยา 2410-2459
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น, 2550
เลขเรียกR724 พ414,W 50 พ171จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับการบริหาร = Ethics and administration / อารี ผสานสินธุวงศ์
ชื่อผู้แต่งอารี ผสานสินธุวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2553.
เลขเรียกJQ1746.Z1 อ658จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับการบริหารธุรกิจ / โดย จำเนียร จวงตระกูล.
ชื่อผู้แต่งจำเนียร จวงตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2550.
เลขเรียกHF5387 จ356จ 2550,174.4 จ356จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับการพยาบาล / มัญชุภา ว่องวีระ
ชื่อผู้แต่งมัญชุภา ว่องวีระ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541
เลขเรียกRT85 ม62 2541,WY85 Thai322จ 2541,174.2 ม113จ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน text
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกR724 ว-จ 2560,W20.55.H9 ว6จ 2560,174.28 ว539จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย : รวมบทความการประชุมวิชาการ / จัดโดย กลุ่มวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก174.90901 จ149
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : เอกสารอภิปรายทางวิชาการ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2543 ม...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (2543 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ / ศ. พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPN5449.ท9 จ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมของเภสัชกร : มุมมองจากสังคม / กองบรรณาธิการ สำลี ใจดี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกQV21 จ166 2545,QV21 จ166 2545,174.9615 จ166
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา