Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAulton's pharmaceutics : the design and manufacture of medicines / edited by Michael E. Aulton and K...
พิมพลักษณ์Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier, 2018.
เลขเรียกRS200 .A95 2018,QV785 A924p 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrug Information Handbook with International Trade Names Index/ American Pharmacists Association
ชื่อผู้แต่งAmerican Pharmacists Association
พิมพลักษณ์Hudson, Ohio : Lexi-Comp, 2013
เลขเรียกRM 301.12 D794 2013,QV39 DR794 2013,615.1 A512D 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOral controlled release dosage forms: drug release from coated pellets : เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาตำร...
ชื่อผู้แต่งอรลักษณา แพรัตกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกQV785 ท592 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำไขพืชจากกล้วยน้ำว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง : รายงานผลการวิจัย = Utilization of pl...
ชื่อผู้แต่งสุพร จารุมณี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบีดจากเพกตินเก็บกักรูตินเพื่อเตรียมเป็นรูปแบบยาเจล = Development of beads from pectin encaps...
ชื่อผู้แต่งวรกมล สมพันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ดัชนีชี้วัดความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาเพื่อการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคเบา...
ชื่อผู้แต่งวนิดา มานะกิจจงกล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาธาตุน้ำขาวของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and behavior...
ชื่อผู้แต่งศิริญา วงศ์วุฒิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ยาเทคนิคพิเศษ = Drug delivery devices and administration techniques / ผู้เขียน: พรรณพิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แผนกบริการผู้ป่วยใน กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2557.
เลขเรียกRM 300 พ177ค,WB330 ค695อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยาภาษาอาเซียนบวกสาม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRM 300 ค1411อ,WB330 อ585 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้ยา colistin ในผู้ป่วยติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลข...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ กาติ๊บ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเพิ่มยา Atorvastation เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 (ง.) ต่อปริมาณการสั่งใช้ ค่าใช้จ่า...
ชื่อผู้แต่งธนัฏฐา ฐิติวรรธนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of anti...
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ ปลิโพธ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก : การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 7 / โดย คณะเภสัชศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์ปธุมธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552.
เลขเรียกRJ52 ม55,QV4 ก482ป 2552,615.11 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาในเด็ก / บรรณาธิการ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกRM300 ย236 2552,WS366 ย6 2556,615.1 ส873ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา