Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / บรรณาธิการ, ณัฐนันท์ คุณเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
เลขเรียกK623 ค 2560,346.07 ค181 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวัดทางจิตวิทยา / สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์.
ชื่อผู้แต่งสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัลมีเดีย, 2545.
เลขเรียกBF39 ส72,BF176 ส763ค 2546,150.287 ส42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผูกมิตร...กับคนที่ทำให้ชีวิตคุณมีปัญหา! = How people tick / โดย Mike Leibling ; แปลและเรียบเ...
ชื่อผู้แต่งลีบลิ่ง, ไมค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิด, 2550.
เลขเรียกBF637.I48 ล63,158.2 ล513ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต = Transformative scenario planning / อดัม คาเฮน ; แปลโดย สันติ กนกธนาพร, สุ...
ชื่อผู้แต่งคาเฮน, อดัม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกHM1126 ค349,658.3145 ถ249 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของคณะมนตรีแห่งสหประชาชาติในการแก้ไขวิกฤตการณ์เมืองดาร์ฟูร์ (ค.ศ.2003 - 2009) / ชุติพงษ์ ศิรเข...
ชื่อผู้แต่งชุติพงษ์ ศิริเขตต์, 2526-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการแก้ไขความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อประสิทธิผลของทีมการพยาบาล / พรทิพย์ ควรคิด = T...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ควรคิด
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังธรรมแห่งจินตนาการ : ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ / จอห์น พอล เลเดอรัค ; สดใส ขันติวรพงศ์, แป...
ชื่อผู้แต่งเลเดอรัค, จอห์น พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกJZ5538 ล781 2555,303.66 ล781พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในพระวินัยปิฏก / อัจฉรียา ธิรศริโชติ = Restorative justice in the vinayapitaka...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรียา ธิรศริโชติ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace Survey] ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561.
เลขเรียกJZ5534 ร451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยายุทธ์ 4 ขั้น สู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม = Management matrix / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม.
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกHF 5500.2 อ366ว 2547,658.3 อ366ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติในความขัดแย้ง : บทเรียนการแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ / อัญชลี มณีโรจน์ t...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี มณีโรจน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียกHC85 อ6ส 2558,333.7 อ525ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานสัมพันธ์ด้วยสันติ : คู่มือแก้ไขความขัดแย้งอย่างมีพลังและยั่งยืน / มาร์แชล บี. โรเซนเบิร์ก ; ไพริน...
ชื่อผู้แต่งโรเซนเบิร์ก, มาร์แชล บี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHD42 ร-ส 2560,303 ร933ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อสารสร้างสันติ : เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์ / ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, นริศ มณีขาว
ชื่อผู้แต่งไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกBF637.C45 พ-ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่แต่ใน"กล่อง" คุณจะไปเห็นอะไร = The anatomy of peace / The Arbinger Institute.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557.
เลขเรียกHM1126 อ47 2557,303.69 อ646อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่แต่ในกล่องคุณจะไปเห็นอะไร = The anatomy of peace / The Arbinger Institute ; ตวงทอง สรประเสริฐ,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกHM1126 อ312,154.24 ต172อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา