Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABC : การวิจัยรูปแบบใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ / โดย สีลาภรณ์ บัวสาย
ชื่อผู้แต่งสีลาภรณ์ บัวสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกH62 ส734อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAction leadership : towards a participatory paradigm / Ortrun Zuber-Skerritt.
ชื่อผู้แต่งZuber-skerritt, Ortrun.
พิมพลักษณ์Dordrecht : Springer, c2011.
เลขเรียก658.4092071 Zu93A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAction research, special needs and school development / edited by Gordon H. Bell with Richard Stakes...
พิมพลักษณ์London : David Fulton Publishers, 1994.
เลขเรียกLB1028.24 A37 1994
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา สมานวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB2806.25 ส73,370.72 ส783ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญห...
ชื่อผู้แต่งพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
ชื่อผู้แต่งเยาวดี วิบูลย์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกHD69.P75 ย75 2542,HD69.p75 ย538ก 2548,658.4032 ย538ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
ชื่อผู้แต่งเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHD69.P75 ย538 2548,HD69.p75 ย538ก 2548,658.404 ย517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามโนทัศน์ของครูด้านการใช้โปรไฟล์นักเรียนเพื่อการทำวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผล...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร กรัยวิเชียร
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในสถานศึกษา : การวิจัยปฏิบัติ...
ชื่อผู้แต่งจิตตวดี ทองทั่ว
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรีย...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ผ่องสุวรรณ, 2499-
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหว่างการฝึกประสบ...
ชื่อผู้แต่งนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงาน = Operations Research / สุทธิมา ชำนาญเวช.
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557.
เลขเรียกT57.6 ส775ก 2557,658.4034 ส759ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,WY154 .ก6426 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกH62 ส882 2558,001.4 ส882กว 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา