Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน text
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกR724 ว-จ 2560,W20.55.H9 ว6จ 2560,174.28 ว539จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ / วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา, มานัส โพธาภรณ์
ชื่อผู้แต่งวิรัช ทุ่งวชิรกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกR724 ว689 2560,W50^bว689จ 2560,174.2 ว689จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ / บรรณาธิการ : อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, สมใจ ศิระกมล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกWY85 พ434 2560,174.2 พ914 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาการในฐานะอาชีพ = Scholarship as a vocation / อธิป จิตตฤกษ์ เขียน ; อธิป จิตตฤกษ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งเวเบอร์, มักซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สมมติ, 2560.
เลขเรียกQ147 ว7ว 2560,001.2 ว916ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินการด้านจริยธรรม โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน (พ.ศ. 2550-2559) / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2560.
เลขเรียกBJ37 ส356 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560
เลขเรียกBJ1843.P8 ส-ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมธรรมาธิปไตย / สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคนอื่นๆ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560.
เลขเรียกJF1351 ส545,321.8 ส532 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 2 : Eenvironment Ethics 2 / รุ่งจรัส หุตะเจริญ, เรว...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560, [2017]
เลขเรียกGE42 ร621อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา