Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ขั้นตอนสุ๋โรงเรียนคุณธรรม : ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง / เกษม วัฒนชัย
ชื่อผู้แต่งเกษม วัฒนชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกBJ1638.T5 ก785ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ [text] / ศุภิสรา สุวรรณชาติ, มณินทร จิราภ...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา สุวรรณชาติ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559
เลขเรียกKPT 3105 ก114,WY85 ก118 2560,618.97755 ศ739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559.
เลขเรียกH62 ค359 2559,W 20.55.H9 ว234ค 2559,610.724 ค359 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน= Mass media ethics / สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา(ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2559.
เลขเรียกBJ 1578.T35 ส248จ,174.9097 ส248จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพครู = Ethics of the Teachers'' Profession / วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และ เอมม่า อา...
ชื่อผู้แต่งวีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกLB1779 ว63,371.1 ว816จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the Politicians / วริยา ชินวรรโณ และ ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชั...
ชื่อผู้แต่งวริยา ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกBJ1533.D49 ว-จ 2558,324.22 ว328จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics of the nursing profession / มณี อาภานันทิกุล ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งมณี อาภานันทิกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกRT85 จ46,WY85 จ4 2559,174.2 ม125จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน = Ethics of the mass media profession / ศิริวรรณ อนันต์โท, สันทัด ทองรินท...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ อนันต์โท.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกP92.T5 ศ486จ,174.9097 ศ486จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย = Ethics of the University lecturers'' profession / ประทีป ฉั...
ชื่อผู้แต่งประทีป ฉัตรสุภางค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกBJ1725 ป277จ 2559,378.12 ป277จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย = Ethics of the university lecturers'' profession / ประทีป ฉัตรส...
ชื่อผู้แต่งประทีป ฉัตรสุภางค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกLB1779 ป277จ,174.937812 ป277จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ = Ethics of the medical profession / วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา, มาน...
ชื่อผู้แต่งวิรัช ทุ่งวชิรกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกR 725 ว3711จ 2559,W50 ว689 2559,610.92 ว652จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา / พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ วันจันทร์)
ชื่อผู้แต่งพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ วันจันทร์) 2503-
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, [2016]
เลขเรียกBQ4570.E8 พ398จ 2559,294.35 พ322จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุราโณวาท หลักจริยศาสตร์สร้างดุลยภาพชีวิตแบบล้านนา = Precedent instructions : ethics for cultivatin...
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกBQ4570.E8 ป74 2559,294.35 พ777ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / บรรณาธิการ เยาวภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559.
เลขเรียกH62 ม435,W20.55.H9 ม6 2559,174.28 ม435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสันติประชาธรรม 2559/ จัดทำโดย โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภาพกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภาพกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกBJ1185.T5 ร399 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา