Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการข้ามวัฒนธรรม / สุชีรา ธนาวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งสุชีรา ธนาวุฒิ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก658 ส763ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ = Reliability centered maintenance / สุภนิติ แสงธรรม
ชื่อผู้แต่งสุภนิติ แสงธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2560.
เลขเรียกTS192 ส833,658.202 ส836ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่ง = Transportation network analysis / อำพล การุณสุนทวงษ์
ชื่อผู้แต่งอำพล การุณสุนทวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2560.
เลขเรียกHE151 อ692,629.04 อ692ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์ = Soil cement column foundation / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTA775 ม-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT3800 ท189ค 2560,345 ท189ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดงตาลสัมพันธ์' 60. ตอน หัวลำโพงรำลึก / สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกLG395.B52 ม-ด 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝุ่นละอองในบรรยากาศ = Atmospheric aerosols / วิลาวรรณ์ คำหาญ.
ชื่อผู้แต่งวิลาวรรณ์ คำหาญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQC882.42 ว718ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานแมทแลบ = MATLAB fundamentals / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, นิพนธ์ วรรณโสภาค
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA297 ป-พ 2560,005.36 ป451พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Basic engineering for occupational health and sa...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียกTA145 ว 2560,620 ว754 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับงานวิศวกรรม. 1 = Engineering statistics 1 / อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย และ วิภาวี ธรรมาภรณ...
ชื่อผู้แต่งอังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560], [2017]
เลขเรียกTA340 อ493ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Fundamentals of software engineering / น้ำฝน อัศวเมฆิน
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน อัศวเมฆิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2560
เลขเรียกQA76.758 น-ห 2560,005.1 น525ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย / ปาริชาติ พุ่มขจร.
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ พุ่มขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQH442 ป646ห 2560,660.65 ป554ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องปั้นดินเผา : การตกแต่งแบบมอคคาแวร์ / สุขุมาล เล็กสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุขุมาล เล็กสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 50 Press, 2560.
เลขเรียกTP823 ส745ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อของอวัยวะบริเวณช่องปากขากรรไกรและใบหน้า = Stem cells and tissue e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560.
เลขเรียกWU101 ซ534 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา