Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูฏาน-ไทย : มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการคัดสรร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2550.
เลขเรียกDS494.5 ภ653 2550,306.095498 ภ653
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินามอำเภอปากเกร็ด = Place Names of Pakkred, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียกDS589.N61 พ757ภ 2553,959.319 พ382ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ชนเผ่า : ศิลปวัฒนธรรมในอ้อมกอดแห่งขุนเขา / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน สารา, 2555.
เลขเรียกDS569 ช489,ภน 305.8 ช234ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกโลก...เชียงแสน / นพรัตน์ ละมุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงราย : ง่ายงาม, 2549.
เลขเรียกDS588.N61 ม192 2549,959.6 ค961ม 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติใหม่ท่องเที่ยวในวิถีปกาเกอะญอ "ชุมชนแม่กลางหลวง" / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ เบญจวรรณ วงศ์คำ ; ผู้...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ วงศ์คำ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
เลขเรียกG156.5.E8 บ73,915.93 บ82ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จักไทย เข้าใจญี่ปุ่น / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2547.
เลขเรียกDS891.2 ร72,303.482 บ63ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลื้อข้ามแดน : การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อเมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพม่า / วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกDS528.2.L8 ว5ล 2555,305.8959 ว358ล 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าวไทยว่ายฟ้า : ว่าวกับจินตนาการเรื่องพื้นที่ทางอากาศของผู้ชายในวัฒนธรรมไทย = Flying High : Kites-...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ห้องไทยนิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2546?.
เลขเรียกGV768.ท9 ส74 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม : การย้อนอดีตรากหญ้าสู้ภาวะโลกร้อน / วินัย วีระวัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งวินัย วีระวัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
เลขเรียกDS589.P7 ว631 2553,390.9593 ว73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยุ่ดีๆก็อยากเที่ยว กทม. / พศินพัชร์.
ชื่อผู้แต่งพศินพัชร์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ไอเดียดี พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกDS589.B2 พ479อ 2554,915.93 พ478อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ / โดย ประชา สุวีรานนท์ ; บริโภคความเป็นไทย / โดย เกษียร เตชะพีระ.
ชื่อผู้แต่งประชา สุวีรานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกDS578 ป46 2554,306.09593 ป161อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าที่และผีปู่ย่า : พลวัตของความรู้ชาวบ้านอำนาจและตัวตนของคนท้องถิ่น / อานันท์ กาญจนพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกGN472.8 อ6จ 2555,390.95935 อ63จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชียงใหม่ 720 / สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เฟอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออเกนไนซ์เซอร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย / บรรณาธิการ, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกDS566.2 ป759,915.93 ป83ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องดีๆ ที่บ้านเรา / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย} 2555.
เลขเรียกPL4209 ร84,390.09593 ร6112 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา