Found: 282  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทย / สิทธิพร ครามานนท์ = Adversity coping experiences of Thai fa...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร ครามานนท์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2558 เรื่อง "การปฏิรูปข้าวไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่...
ชื่อผู้แต่งชัย วัชรงค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]
เลขเรียกSB191.R5 ช371ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการดูดดึงแคดเมียมและสังกะสีของข้าวที่ปลูกในดินปนเปื้อนจากพื้นที่อำเภอแม่สอ...
ชื่อผู้แต่งพนัส พงศ์ผลาดิสัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของถ่านชีวภาพที่มีต่อผลผลิตข้าวและคุณภาพดินเหนียวปนทราย กรณีศึกษาตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหว...
ชื่อผู้แต่งวิชุตา กัลยาศิริ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานข้าวไทย พ.ศ.2540 = Thai rice standard 1997.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์, 2541]
เลขเรียก338.17318 ม435
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559.
เลขเรียก338.17318 ร157
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ, 2559, [2016]
เลขเรียกHD9066.T5 ร158 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2560
เลขเรียกSB191.R5 ก-ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกรณีศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดีเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวน...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ สาคะรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว, 2549.
เลขเรียกSB191.R5 ส852ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร / ธนชาติ ธรรมโชติ = The process on the...
ชื่อผู้แต่งธนชาติ ธรรมโชติ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ : ข้าวดีเพื่อพ่อ / บรรณาธิการ, เบญจวรรณ วงศ์คำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554.
เลขเรียกSB191.R5 ส299 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารอัลสิโลพาธิคจากวัชพืชไทย : รายงานวิจัย = Allelopathic substances from Thai weeds / อุดม ก๊กผล, ...
ชื่อผู้แต่งอุดม ก๊กผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก572 อ785ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา