Found: 274  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์หลังเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัย...
ชื่อผู้แต่งพิชญา จันทร์บำรุง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของชายรักชายต่อความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเ...
ชื่อผู้แต่งรัตนกร รัตนชีวร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช...
ชื่อผู้แต่งบุญโรม สุวรรณพาหุ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวซาเทียร์ต่อความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย / ไ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน ลิ้มวัฒนชัย
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา แซ่ตั้ง
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาข...
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อความสันโดษของนักศึกษามหาวิทยาลัย / ธารีวรรณ เที...
ชื่อผู้แต่งธารีวรรณ เทียมเมฆ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มตามแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อการฟังอย่างตั้งใจและความเมตตากรุณาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา จันทร์กลัด
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธด้วยการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อต่อปัญญาในสตรี...
ชื่อผู้แต่งพรรณพนัช แซ่เจ็ง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แล...
ชื่อผู้แต่งธีรวรรณ ธีระพงษ์, 2511-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและการฝึกอานาปานสติที่มีต่อภาวะอุเบกขาและปัญญา / คร...
ชื่อผู้แต่งครรชิต แสนอุบล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มพัฒนาตนโดยมีภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผลต่อความหวังในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง / เอนิการ์ ...
ชื่อผู้แต่งเอนิการ์ พลอยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวการบำบัดที่เน้นการยอมรับและความมุ่งมั่นแบบสั้นต่อความวิตกกัง...
ชื่อผู้แต่งสืบพงศ์ ฉัตรธัมมลักษณ์ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบกลุ่มต่อการเพิ่มพูนสันติภาวะโดยมีเมตตาเป็นตัวแปรสื่อ/ ดลดาว ปูร...
ชื่อผู้แต่งดลดาว ปูรณานนท์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโยนิโสมนสิการที่มีต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเป...
ชื่อผู้แต่งเพริศพรรณ แดนศิลป์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา