Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปุจฉา พัฒนาจิตวิญญาณ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2552.
เลขเรียกBQ4570.S3 ป421ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2555.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ349 2555,294.3013 พ349ข 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์สมใจนึก = Ask and it is given / เอสเธอร์ และเจอร์รี่ ฮิคส์ ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ, แปล
ชื่อผู้แต่งเอสเธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นไม้, 2549.
เลขเรียกBF1301 อ916ค 2549,133.93 อ547ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศุภลักษณ ทัดศรี, อารยา พรายแย้ม
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ ทัดศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกBF311 ศ721จ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ = Cutting through spiritual materialism / เชอเกียม ตรุงปะ บรรยาย ; วิจั...
ชื่อผู้แต่งตรุงปะ, เชอเกียม ค.ศ. 1939-1987.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2555.
เลขเรียกBQ4302 ต196ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ = Cutting through spiritual materialism / เชอเกียม ตรุงปะ บรรยาย ; วิจั...
ชื่อผู้แต่งตรุงปะ, เชอเกียม ค.ศ. 1939-1987.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2554.
เลขเรียกBQ4308.ท9 ต47,294.3144 ต174ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้บุญกิริยาวัตถุสามต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง / ธิติพร สุ...
ชื่อผู้แต่งธิติพร สุวรรณอำภา
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจ้าหลวงคำแดงของกลุ่มไทยวนและ ไทลื้อในภาคเหนือ / นิตยา วรรณกิตร์ = Dynami...
ชื่อผู้แต่งนิตยา วรรณกิตร์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตและบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรา...
ชื่อผู้แต่งอัมพิกา ยะคำป้อ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา / ประเวศ วะสี ผู้เขียน ; พจน์ กริชไกรวรรณ บรรณา...
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกHM101 ป4ว 2557,303.4 ป1711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาส์นจากวารี = Messages from water / มาซารุ เอะโมโตะ, เขียน ; ศศิธร -ศศิวิมล รัชนี, แปล
ชื่อผู้แต่งเอะโมโตะ, มาซารุ ค.ศ. 1943-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2549.
เลขเรียกQD169.W3 อ917ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา