Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPotential world markets for innovative rice businesses in Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549.
เลขเรียกHD9066.T52 พ93 2549,641.3318 Po861
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai agricultural standard TAS 4000-2003 : Thai hom mali rice / National Bureau of Agricultural Co...
ชื่อผู้แต่งNational bureau of agricultural commodity and food standards.
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2003.
เลขเรียกHD9016.T5 T364 2003,658.56 N277T 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดตรัง / ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู...
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 2552, [2009]
เลขเรียกSB191.R5 กต446 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลช...
ชื่อผู้แต่งน้ำมนต์ อยู่อินทร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวชนิดนาสวนและนาข้าวขึ้นน้ำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิไล เตียวยืนยง = Me...
ชื่อผู้แต่งวิไล เตียวยืนยง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนค และการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน :...
ชื่อผู้แต่งศิริพร โอโกโนกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกRes Rep RD 94 ศ373ก 2556,ส.ร. 633.18 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การส่งออกข้าวจากไทยไปอิหร่าน / ชัชชฎา หาญเจนลักษณ์ = An analysis of rice exports from T...
ชื่อผู้แต่งชัชชฎา หาญเจนลักษณ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงข่ายตลาดและความเชื่อมโยงของตลาดกลางข้าวและพืชไร่ในภาคตะวันออกตอนบน / มัชฌิมนต์ แสงรุ่งส...
ชื่อผู้แต่งมัชฌิมนต์ แสงรุ่งสว่าง
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควายกินข้าวหมาเก้าหาง : ผู้หาพันธุ์ข้าวให้มนุษย์ปลูกกิน / ปิยา วัชระสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งปิยา วัชระสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกGR312 .ป66 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดร. สละ ทศานนท์ ป.ช., ป.ม., ท.จ. : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2553.
เลขเรียกS417.S2 ด131 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทย / สิทธิพร ครามานนท์ = Adversity coping experiences of Thai fa...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร ครามานนท์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2558 เรื่อง "การปฏิรูปข้าวไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่...
ชื่อผู้แต่งชัย วัชรงค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]
เลขเรียกSB191.R5 ช371ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา