Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งกรใช้ สติ ในทุกกรณี / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2545.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ831ศ 25--?,294.35 พ831ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับประจำบ้าน ทำวัตรเช้า - เย็น แปล / ผู้เรียบเรียง, โสภณ เบญจพลธรรม
ชื่อผู้แต่งโสภณ เบญจพลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัวเงิน, 2551 [2008]
เลขเรียกBQ5618 ส979ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติภาพทุกย่างก้าว / ติช นัท ฮันห์ ; ประชา หุตานุวัตร, สุภาพร พงศ์พฤกษ์ แปล
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545
เลขเรียกBQ5410 น398ส 2545,294.3927 น114ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ชื่อผู้แต่งพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 2427-2502.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน วัดปากน้ำภาษีเจริญ, 2522.
เลขเรียกBQ5630.V5 Thai 17 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2536.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2534.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(พันธ์ อินทผิว)
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 ห313อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตโชกสิณของพระพุทธเจ้า / จรูญ วรรณกสิณานนท์ [text]
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2553.
เลขเรียกBQ5630.V5 จ175 2553,294.353 จ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดการฝึกสติ : โดยทำความรู้สึกตัวอย่างเดียว / อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
ชื่อผู้แต่งอุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
พิมพลักษณ์แพร่ : กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดแพร่แสงเทียน, 2554
เลขเรียกBQ5611.S16 อ-ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน เรียบเรียงจาก โอวาท 4 พรรษา / ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์...
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) 2449-2504.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2536.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ414น 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และ Panditarama : a Yogi's handbook / อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มห...
ชื่อผู้แต่งอัคคมหาบัณฑิต, ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ46น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสทรงค่าแห่งชีวิต = Life's opportunities / พระอาจารย์ แลดี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต, รจนา ; มณฑาทิพย...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ แลดี สยาดอ อัครมหาบัณฑิต
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : บุญศิริการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ4330 พ418อ 2550,294.3444 ส318อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา