Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ / สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ส7ก 2557,658.404 ส873ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการพังทลายของอาคารโครงถักเหล็กภายใต้แรงแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 = Colla...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภัทร วงศ์ภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557
เลขเรียกTA660.T8 ณ-ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2557.
เลขเรียกTH245.T5 ม435,ส.ร. 624.171 ย842ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.7800 : การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ = Project planning manage...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ปรียากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHD 69 .P75 ป11อ 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.7800 : การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ = Project planning manage...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ภัทรนรากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHD 69 .P75 พ97อ 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา