Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯอยู่คู่สายน้ำ = Bangkok a city by the water / สำนักการระบายน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการระบายน้ำ, 2553.
เลขเรียกDS589.B2 ก263,363.7394 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ชูเกียรติ เกียรต...
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ เกียรติขจรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2553.
เลขเรียกRJ268.6 ช241 2551,WS320 ช728ก 2551,618.923992 ช768ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนตอนบนและตอนกลางตามช่วงฤดูกาล = Water quality monitoring based o...
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ ขัตตะละ
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดผลงานเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 / บรรณาธิการ, วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ, 2553.
เลขเรียกTD388.5 ก469 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความขุ่นของน้ำโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสง = Turbidity measurement of water by using light sca...
ชื่อผู้แต่งวัชรพล ก่อเกียรติงาม
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด = Feasibility study of clea...
ชื่อผู้แต่งอธิตา อัจฉริยานุกูล
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทรงพีระมิดด้วยการปรับความลึกของน้ำ = An efficienc...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ตัณนิติศุภวงษ์
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองในเขตกรุงเทพมหานคร = Use of water q...
ชื่อผู้แต่งปิยณัฐ สวัสดิ์เอื้อ
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย/ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553
เลขเรียกS616.T35 ช173 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของชนิดและความเข้มข้นของด่างต่อการพัฒนากำลังอัดของตะกอนประปา = Effect of types and concentration o...
ชื่อผู้แต่งเทวนันทน์ ทองหยาด
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝังราก สร้างเครือข่าย ร่วมแรงใจอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 2553.
เลขเรียกS623 ฝ149 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษ์น้ำ / Kim, Nam-Seok เขียน ; นริศร์ จิตปัญโญยศ แปล
ชื่อผู้แต่งคิม, นัมซ็อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553
เลขเรียกQ163 ค451ร 2553,ย ค451ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงขนาดนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้ในกา...
ชื่อผู้แต่งThammanoon sreethawong.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, B.E. 2553 [2010]
เลขเรียกTP359.H8 T366
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา