Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเติบโต = Growth / ปริตตา หวังเกียรติ ; ผู้เรียบเรียงภาษาอังกฤษ พอล ดอร์ชี่
ชื่อผู้แต่งปริตตา หวังเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560.
เลขเรียกT173.8 ป458,779 ป458ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา / เขมรัฐ เถลิงศรี, สิทธิเดช พง...
ชื่อผู้แต่งเขมรัฐ เถลิงศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2560
เลขเรียกS604.3 ข-ธ 2560,630 ข567ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 / สุวิทย์ เมษิ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
เลขเรียกHC445.Z7S23 ส-ป 2560,330.9593 ส881ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก / จิรายุ อิศรางกูร...
ชื่อผู้แต่งจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
เลขเรียกHC445.Z7S23 จ-ป 2560,330.9593 จ372ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน / ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
เลขเรียกHC445.Z7S23 ส-พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน / ศศิรัศม์ วีระไวทยะ
ชื่อผู้แต่งศศิรัศม์ วีระไวทยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
เลขเรียกLB2806 ศ-ร 2560,374 ส691ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกDS586.8 .ศ55 2560,011.75 ศ284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา