Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยจริงแท้--คือแค่ไหน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.S7 พ349ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ & จริยธรรมนักการเมือง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.S7 พ349ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / โดย สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557, [2014]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ย364 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร เพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557
เลขเรียกBJ1533.D49 ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกJQ1745.A55O4 ก525ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา