Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health patte...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ พันธสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560.
เลขเรียกWY86 พ282ก 2560,610.73 พ282ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์แล...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกRT 98 ล245ก,WY106 ล246ก 2560,610.7343 ล114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Evidence-based nursing in Songkl...
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียกWY100.7 ก469 2560,WY100.7 ก449 2560,610.73 ก556 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินและจัดการภาคปฏิบัติในเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา / ปัทมา โกมุทบุตร
ชื่อผู้แต่งปัทมา โกมุทบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกWB310 ป533ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วย / นงนุช เพ็ชรร่วง, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งนงนุช เพ็ชรร่วง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกWY159.5 น139ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = Nursing interventions for families experiencing chron...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วัชรสินธุ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียกRT 120.F34 จ482ก,WY159.5 จ482ก 2560,610.736 จ483ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู่สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ : กรณีศึกษา / บรรณาธิการ, กิตติกร นิลมา...
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกWY152 ก492 2560,305.26 ก493 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing / จรัญ สายะสถิตย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียกWY152.5 ห459 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ = Prenatal nursing care / บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกRG951 ก492 2560,WY100.1 ก492 2560,618.2 ก598 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ชื่อผู้แต่งพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกRJ 245 พ722ก,WY159 พ722ก 2560,610.7362 พ722ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ [...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมาร์ทโคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส, 2560.
เลขเรียกRG951 ก492พ 2560,WY157 ก495 2560,610.736788 น419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา