Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Hi i'm mark-เฮ้ย! เจ้านายคิดแบบนี้จริงดิ!!!" / Mark : เขียน ; ชรัญดา พลเทพ : แปล
ชื่อผู้แต่งมาร์ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557
เลขเรียกBF637.S8 ม457(9) 2557,158.1 ม457ฮ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe power of change กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ / สุเทพ เทือกสุบรรณ
ชื่อผู้แต่งสุเทพ เทือกสุบรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกJQ1749 ส781 2557,923.2593 ส781พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมรัฐ-ธรรมราชา / ปรีชา ช้างขวัญยืน
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBQ4570.K5 ป467 2557,320.5 ป467ธ 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาปฏิบัติ / ชาญชัย ชัยสุโกศล
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ชัยสุโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกHD57.7 ป524 2557,158.4 ช485ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่แท้มรรควิธีเล่าจื๊อ / ประชา หุตานุวัตร
ชื่อผู้แต่งประชา หุตานุวัตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : วี. พริ้นท์, 2557
เลขเรียกHD57.7 ป232ผ 2557,303.3 ป232ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำสมอง ใคร ๆ ก็เป็นได้ / ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส์ , 2557
เลขเรียกHD57.7 ธ468ผ,658.4092 ธ445ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำไร้ตำแหน่ง = The leader who had no title / โรบิน ชาร์มา ; เจด้า จฎาภา แปล
ชื่อผู้แต่งชาร์มา, โรบิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ช525,658.4092 ช64ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Strategic leadership / จตุพร สังขวรรณ
ชื่อผู้แต่งจตุพร สังขวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกHD57.7 จ136,658.4092 จ37ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัฒน์ : แนวคิดและการวิจัย = Global leadership / สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, ประยุทธ ชูสอน.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ส616ภ,658.409 ส64ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการสร้างผู้นำ สำหรับประเทศไทยยุคใหม่ / ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ป348ร 2557,303.3 ป384ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตตลักษณ์ของครูผู้นำ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557.
เลขเรียกLB1745 ส556 2557,371.1 พ976ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเร็จได้เพราะไม่ทำ = Do nothing / เจ. คีท เมอร์นิกัน ; วาสนา นิ่มนวล, แปล
ชื่อผู้แต่งเมอร์นิกัน, เจ. คีท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราณ, 2557
เลขเรียกBF637.S8 ม-ส 2557,658.4 ม812ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเลือกอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ กรณีศึกษาอาคารปฏิบัติการ เฉพาะท...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ แสงพุ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา