Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560
เลขเรียกDS586 พ456ก 2560,92 ภ674พส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินและจัดการภาคปฏิบัติในเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา / ปัทมา โกมุทบุตร
ชื่อผู้แต่งปัทมา โกมุทบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกWB310 ป533ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วย / นงนุช เพ็ชรร่วง, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งนงนุช เพ็ชรร่วง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกWY159.5 น139ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = Nursing interventions for families experiencing chron...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วัชรสินธุ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียกRT 120.F34 จ482ก,WY159.5 จ482ก 2560,610.736 จ483ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี / มุนฮย็อนนา ; พรรณนิภา ซอง,...
ชื่อผู้แต่งมุนฮย็อนนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกHC467 .ม735 2560,330.95195 ม628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย / ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว, ริฎวัน อุเด็น
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกHB886 ม5 no. 459 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาครอบครัว = Family psychology / เจมส์ เอ พาวเวลล์ เขียน ; พรรษรัตน์ พลสุวรรณา แปล.
ชื่อผู้แต่งพาวเวลล์, เจมส์ เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : DAMRONG PINKOON, 2560.
เลขเรียกBF723.P25 พ621จ 2560,155.4 พ621จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489 - 2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์, 2560
เลขเรียกCS2389 ช599 ล.1-2 2560,929.4 ช599ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถึงลูกชายเล็ก : พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 และลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์ , 2560
เลขเรียกDS570.6.C8 ถ459 2560,959.3035 ถ459ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสรีรานุสรณีย์ / พระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560
เลขเรียกGT3320 ร 2560,923.1593 ร429
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 / ภัคภรจันท์ เกษมศรี
ชื่อผู้แต่งภัคภรจันท์ เกษมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามเรเนซองส์, 2560
เลขเรียกDS571.4 .ภ63,959.305 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายใยในราชวงศ์จักรี / สมประสงค์ ทรัพย์พาลี.
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ ทรัพย์พาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS578 ส-ส 2560,923.1593 ส259ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2559 = The 2016 establishment su...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
เลขเรียกT58.5 ก-ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง = Family practice / ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, วิชุดา จิรพรเจริญ, บรรณาธ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560, [2017]
เลขเรียกR 728 ว896,WB100 ว525 2560,613 ช296ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา