Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา / B TEAM
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2558
เลขเรียกPE1065 ส 2558,428.3495911 บ351ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish Grammar skill of English Major students studying form and usage in modern English 1 course /...
ชื่อผู้แต่งChutipa kongsombut.
พิมพลักษณ์Maha Sarakham : Rajabhat Maha Sarakham University, 2558.
เลขเรียก425 Ch564E 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish Questions : แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว / ภัทรรานี text
ชื่อผู้แต่งภัทรรานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2558
เลขเรียกPE1065 ภ-อ 2558,421 ภ366อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS reading : review-tests / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี. อาร์. อี., 2558
เลขเรียกPE 1128 ส244อ 2558,428.24076 ส779อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet me Eng You / หมูนุ่ม (คุณานนท์ เนียวกุล)
ชื่อผู้แต่งคุณานนท์ เนียวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกPE1460 ค639,427.09 ห1641ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNews readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2558
เลขเรียกPE1130.T5 ส779 2558,428.24 ส779น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ = Essential English skills / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ221ป,428 ฟ219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ = English for computer users / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
เลขเรียกPE1001 ภ 2558,428 ภ487 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิตามินศัพท์ / เฑียร ธรรมดา
ชื่อผู้แต่งเฑียร ธรรมดา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ลีลาภาษา, ม.ป.ป.
เลขเรียกPE1449 ฑ711ว,428.1 ฑ711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ศัพท์ ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการ / มาณิยา วิเศษศิริ
ชื่อผู้แต่งมาณิยา วิเศษศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ADJ, 2558.
เลขเรียกPE1128 ม428,428.24076 ม428ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ = / Blueprints for Essay Writing in English วไลพรรณ ปึงพิพัฒ...
ชื่อผู้แต่งวไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2558
เลขเรียกPE1408 ว-ส 2558,428.2 ว356ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการเรียนการสอนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ...
ชื่อผู้แต่งสนั่น ไชยเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกPE1131 ส198อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการนิตยสาร I Get English.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิช, 2558.
เลขเรียกPE1131 ว973,425 ว976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา