Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคเบาหวานในชุมชนป่าป้อง อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ขันแก้วมิ่ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ธ171ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบเครื่องมือ ADVANCE, UKPDS risk engine, SCORE, Framingham risk score และ RAMA-EGAT scor...
ชื่อผู้แต่งนิพาวรรณ ไวศยะนันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WK 20 น236วก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / ยุทธนา ยานะ
ชื่อผู้แต่งยุทธนา ยานะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกThesis W 4 Fam. Med. ย244ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราโรคเบาหวาน = Diabetes mellitus / [บรรณาธิการ สารัช สุนทรโยธิน, ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกRC660 ต367ร 2556,WK810 ต367 2556,616.46 ส678ต 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ทนุกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 พ17ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหว...
ชื่อผู้แต่งคนางนุช สมิธ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ค151ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการลดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรง...
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ย267ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการเข้าร่วมในค่ายเบาหวานต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระ...
ชื่อผู้แต่งสิริพร นาโถ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ส237ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อระดับฮีโมโกบินเอวันซีในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect...
ชื่อผู้แต่งพวงเพชร สุ่มประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 พ17ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของยาต้านเบาหวาน: วิลดากลิบติน ต่อเซลล์ประสาทในหนูขาวที่มีภาวะดื้ออินซูลิน จากการชักนำด้วยอาหารไขม...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WK 20 ว228ปผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานอื่น ๆ ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ / อุระณี รัตนพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งอุระณี รัตนพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556, [2013]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาการตรวจการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยเส้นใยสังเคราะห์ : การทบทว...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556, [2013].
เลขเรียกRA อ44ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่หมอเรียกว่า "โรค" / โดย สุทธิวัสส์ คำภา ; สี่สหาย สบายดี เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสุทธิวัสส์ คำภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิ อินสปายเรอร์, 2556.
เลขเรียกRM666.H33 ส776,WB300 ส7ส 2556,613 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้--เกี่ยวกับโรคเบาหวาน / อัมพา สุทธิจำรูญ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวาน กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2556, [2013]
เลขเรียกWK810 ร852 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา