Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก, 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560.
เลขเรียกCT1548.A4 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ โด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560
เลขเรียกLB2383.T4 ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 / รวบรวมโดย เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย และศรัณย์ ทองปาน
พิมพลักษณ์นนทบุรี: วิริยะธุรกิจ, 2560.
เลขเรียกDS586.8 ป818,อ 923.1593 พ912ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี หมอสงคราม ทรัพย์เจริญ / แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลชลทาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลชลทาน, 2560.
เลขเรียกWZ100 ส134ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560
เลขเรียกDS586 พ456ก 2560,92 ภ674พส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560, [2017]
เลขเรียกQC16.E5 บ426ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิโคลา เทสลา : อัจฉริยะนักฝันผู้เดียวดาย / จอห์น เจ. โอนีล เขียน ; ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย แปล.
ชื่อผู้แต่งโอนีล, จอห์น เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
เลขเรียกTK140.T4 อ9น 2560,925 ท85น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลในความทรงจำ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560
เลขเรียกCT1548.P7 ว-บ 2560,923.3593 ว555บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2560 / ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง, 2560, [2017]
เลขเรียกDS581 พ343 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระผู้ทำสงฆ์ให้งาม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) / ผู้รวบรวม / เรียบเรียง ทัศนีย์ เทพไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก, 2560.
เลขเรียกBQ978.P7 พ348 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหานิบาตชาดก : ทศชาติฉะบับชินวร / พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, ทรงแปล
ชื่อผู้แต่งทศชาติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกBQ1463.T5 ท236ม ล.1-2 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึกถึง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) / กระทรวงศึกษาธิการ ; รวิช ตาแก้...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2560
เลขเรียกDS570.5 ก-ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึกศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในรั้วโดม / ประภาศน์ อวยชัย text
ชื่อผู้แต่งประภาศน์ อวยชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกCT1548.ป346 ร475,923.7 ป343ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำธารริมลานธรรม ฉบับสมบูรณ์ / พระไพศาล วิสาโล
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : กองทุนสุวณโณอนุสรณ์, 2560.
เลขเรียกBQ843 พ355 2560,294.3444 พ355ลร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2560
เลขเรียกN40 ก-ศ 2560,927.593 ก169ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา