Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการส่องสว่างเขตพุทธวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร : ปฏิบัติการการออกแบบการส่องสว่างสร้างสรรค์สถ...
ชื่อผู้แต่งพรรณชลัท สุริโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกTH7703 พ-ก 2561,747.92 พ258ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุสติสถาน : กรณีศึกษาการออกแบบสถานปฏิบัติธรรม / ศากุน บางกระ
ชื่อผู้แต่งศากุน บางกระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์, 2561
เลขเรียกNA2750 ศ-ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปนิกจิตอาสา : คู่มือนักออกแบบวัดมือใหม่ / ปิยาณี สุขมณี, กัลยา จันทร์ทันโอ และอรศรี งามวิทยาพงศ์
ชื่อผู้แต่งปิยาณี สุขมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์, 2561.
เลขเรียกNA27 ป622,726.14 ป622ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงาน 3 มิติด้วย SketchUp Pro 2018 สำหรับผู้เริ่มต้น / กองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2561
เลขเรียกNA2728 ส349 2561,006.93 ส349 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา