Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการใช้งานการบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในประเทศไทย = Cases of material flow cost accounting pra...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกHF5657.4 ก 2557,657.42 กศ153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 1 = Accounting I : แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย / อดิศร เลาหวณิช, ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ชื่อผู้แต่งอดิศร เลาหวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกHF5655.T5 อ128 2557,กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.,657.8 อ183ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีการเงิน = Financial Accounting / ดวงสมร อรพินท์ ... [และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557
เลขเรียกHF5655.T5 กร459 2557,657.3 ก459ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีการเงิน : ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHF5655 ก459 2557,657 อ240ก21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุน = Cost accounting / มนวิภา ผดุงสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งมนวิภา ผดุงสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกHF5686.C8 ม158 2557,657.42 ม35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting information systems ศรัณย์ ชูเกียรติ
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ชูเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกHF5679 ศ161ร 2557,657.0285 ศ161ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนี้ชาวนา : เดิมพันการสูญเสียที่ดิน / บรรณาธิการ, พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (Local Act), 2557.
เลขเรียกHD1440.T5 ห159,305.555 ห153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสนชุดวิชา การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 = Cost Accountiog 1 and Cost Accounting 2 /...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียกHF5686.C8 อ884 ล.1-2 2557,657.42 ม246อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา