Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดล : รายงานการวิจัยเรื่อง = A res...
ชื่อผู้แต่งอุบล เล่นวารี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จามจุรีโปรดักส์, 2560.
เลขเรียกHC441 อ832 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนประจำปี... / ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ, แปลและเรียบเรียง text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน, 2560
เลขเรียกHV5840.A75 ม443,HV5840 ร451 2560,362.293 ร451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมรากอาเซียน = ASEAN roots / มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน และสุเจน กรรพฤทธิ์ เขียน
ชื่อผู้แต่งมรกตวงศ์ ภูมิพลับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560.
เลขเรียกDS525 ม192,305.895905 ม241ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมอภิวัฒน์อาเซียน = ASEAN societies / มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, ชัยวัฒน์ มีสันฐาน, สุเจน กรรพฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งมรกตวงศ์ ภูมิพลับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
เลขเรียกDS521 ม-ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย : ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2560.
เลขเรียกHC441 ป1715 2560,341.2473 ป338ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา