Found: 999  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
991
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมจีน สู่สมดุลใหม่แห่งการพัฒนา? : วิวัฒนาการและโครงสร้างการบริหารภาครัฐจีนด้านส...
ชื่อผู้แต่งยุวดี คาดการณ์ไกล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกGE320.C6 ย7ศ 2555,330.951 ย442ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
992
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว [electronic resource] = Green economy / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2562.
เลขเรียกHC79.E5 ศ475 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
993
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน...ที่ทุกคนควรรู้ [electronic resource] = Circular economy / ผู้เรียบเรียง: อาภารั...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2562.
เลขเรียกHC79.E5 ศ47 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
994
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรม ศาสนธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งบุญคง หันจางสิทธิ์ 2485-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2556 [2013]
เลขเรียกHD4904.7 บ411ศ 2556,658.3 บ48ศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
995
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ชื่อผู้แต่งวัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกHC79.E5 ว399,WA30 ว399ศ 2536,333.9 ว113ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกQH541.15.ศ7 ป45 2541,330.15 ป467ศ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = Industrial wast...
ชื่อผู้แต่งจันทรา ทองคำเภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก604.7 จ279ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อม ของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก382.09593 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
999
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมภาคใต้ : รายงานฉบับสุดท้าย / เสนอโด...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบัน, 2542.
เลขเรียก333.76 ค961 ภต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา