Found: 2,013  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัดความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลเส้นภูมิศาสตร์ / นลินี พรหมสาขา ...
ชื่อผู้แต่งนลินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างกรณีทดสอบแบบบูรณาการจากแผนภาพส่วนประกอบ / วรรณธร เพิ่มพูนขันติสุข = Component diagram based...
ชื่อผู้แต่งวรรณธร เพิ่มพูนขันติสุข
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างการติดตามความต้องการโดยใช้การคำนวณพจน์ความคล้ายกัน / สายพิณ ทวีศรี = Establishment of requi...
ชื่อผู้แต่งสายพิณ ทวีศรี
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเทมเพลตสำหรับการคัดเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ธนาคม อุบลเพ็ง =...
ชื่อผู้แต่งธนาคม อุบลเพ็ง
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,955
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โดยวิธีการจำลอง / ภูมิ นวลจันทร์ = Cots...
ชื่อผู้แต่งภูมิ นวลจันทร์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,956
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองเชิงโครงสร้างของแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอล / อิทธิพัทธ์ วงศ์ไชยกุล = Secur...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพัทธ์ วงศ์ไชยกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,957
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง / ปัญญดา ฤกษ์มังกร = Software...
ชื่อผู้แต่งปัญญดา ฤกษ์มังกร
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,958
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สำหรับไอโฟนแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวจังหวัด / นิติกร นิลศักดิ์ = Graphic design fo...
ชื่อผู้แต่งนิติกร นิลศักดิ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,959
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนากระบวนการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถแบ...
ชื่อผู้แต่งภมร วรรธกะวิกรานต์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,960
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนากระบวนการสนับสนุนการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ ของแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบู...
ชื่อผู้แต่งจักกนาท วิวัฒนาวรสิน
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนากระบวนการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ / ยุทธนันท์ ก...
ชื่อผู้แต่งยุทธนันท์ กันหาชน
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสผ่านแบบรูปภาพโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบคำถามท้าทาย-ตอบสนอง / ยุวัฒน์ เช...
ชื่อผู้แต่งยุวัฒน์ เชื้อสาธุชน
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการเตรียมข้อมูล / นิพัฒน์ เล็กฉลาด = Design and development of ...
ชื่อผู้แต่งนิพัฒน์ เล็กฉลาด 2510-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันตัวของศาลยุติธรรม / ชินพล จงเจริญประเสริฐ = A design an...
ชื่อผู้แต่งชินพล จงเจริญประเสริฐ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาวิธีการค้นหาข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพกราฟและแผนภาพต้นไม้ / ณั...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐา เยาวรัตนประเสริฐ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา