Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 2 = Statistics for biological science / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQA276.A2 ว379,WA950 ว385ส 2552,519.5 ว112ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติเบื้องต้น = Elementary statistics / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
เลขเรียกQA276.12 ส657 2553,519.5 ส272ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติเบื้องต้น = Elementary statistics / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.
เลขเรียกQA276 .ส642 2545,519.5 .ส657ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติเพื่อการวิจัย = Statisitcs for research / ระพินทร์ โพธิ์ศรี
ชื่อผู้แต่งระพินทร์ โพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกHA 35 ร116 2553,519.5 ร116ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติเพื่อการวิจัยไม่ยาก / กาญจณ์
ชื่อผู้แต่งกาญจณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกHA29.5.T5 ก419 2556,519.5 ก421ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 .
เลขเรียกHA35 ก64 2544,519.5 ก117ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสถิติเบื้องต้น = Principles of statistics / ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560.
เลขเรียกQA276.A2 ป-ห 2560,519.5 ป471ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา / สรชัย พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์, 2548.
เลขเรียกH62.5 ส424,519.5 ส17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา