Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกHA32 ก399 2552,519.535 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHA35 ศ452 2559,519.5 ศ452ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 / วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล.
ชื่อผู้แต่งวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQA276 ว322ค 2560,515 ว322ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความน่าจะเป็น / อัชฌา อระวีพร.
ชื่อผู้แต่งอัชฌา อระวีพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกQA273.43 อ519 2561,519.2 อ519ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ = Probability with application to statistical inf...
ชื่อผู้แต่งมานัดถุ์ คำกอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกQA273 ม-ค 2560,519.5 ม2511ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติ / โดย คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แผนกวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกQA273 .ค53 2549,519.2 จ683ค
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562
เลขเรียกQH323.5 พ767 2562,519.5 พ767ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติ เล่มเดียวจบ = Statistics bullet guide / เอเลน เกรแฮม ; พัดชา รัญตะเสวี, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งเกรแฮม, เอเลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2558
เลขเรียกQA276.12 ก-ส 2558,519.5 ก762ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2561.
เลขเรียกLB2846 ก-ส 2561,370.21 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติง่ายๆ ใช้ได้ทุกงาน = Basic statistics for beginners / โดยพงศ์มนัส บุศยประทีป
ชื่อผู้แต่งพงศ์มนัส บุศยประทีป
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกQA276.A2 พ161,519.5 พ134ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ = Business statistics / ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์.
ชื่อผู้แต่งศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547.
เลขเรียกHF1017 .ศ65 2547,519.5 ศ543ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied statistics for behavioral research / ศิริชัย กาญจนวาสี
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQA276.A2 ศ6ส 2555,519.5 ศ74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied statistics to behavioral research / ศิริชัย กาญจนวาสี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHA35 .ศ65 2545,HA26 ศ452ส 2545,519.5 ศ442ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS /...
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก สามลดา, 2558.
เลขเรียกHA29.5.T5 ก399สว 2558,519.5 ก117ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา