Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFather''s rice / written by Wimolphun Pitathawachai ; translator Khanittha Boonpan.
ชื่อผู้แต่งWimolphun pitathawachai.
พิมพลักษณ์Bangkok : Ministry of Culture, 2010.
เลขเรียกSB191.R5 W54,633.18 ว74ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoil management for sustainable rice production in the tropics.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : International Board for Soil Research and Management (IBSRAM), [1991]
เลขเรียกS597.R5 S683 [1991?],631.4 S683 1991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai rice / Benjavan Rerkasem.
ชื่อผู้แต่งBenjavan rerkasem.
พิมพลักษณ์Chiang Mai : Chiang Mai University Press, 2016.
เลขเรียกSB191.R5 B468t 2016,633.18 B468T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand green handbook : towards sustainable trade / editors/researhers Ajaree Tavornmas and Maev...
พิมพลักษณ์Brussel : Mission of Thailand to the European Union, c2010.
เลขเรียกHF5413 .T43 2010,338.1 T364
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของชาวนาไทย / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิชีวิตไท, 2561.
เลขเรียกHD8039.R482T5 ก491,305.555 ก491 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับบทบาทองค๋กรชาวนาให้ยั่งยืน / พรศิริ เสนากัสป์, ปริญญา เชื้อชูชาติ text
ชื่อผู้แต่งพรศิริ เสนากัสป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกHD8039.R482T5 พ4ก 2558,305.963 พ282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ text
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกGT5899.R5 ข5 2558,390.09593 ก171ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกSB191.R5 ว666ข 2553,633.18 ว36ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกGT5899.R5 ส3ป 2556,390.09593 ส198ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2559.
เลขเรียกHN700.55.ก8 อ44 2560,307.72 อ44ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนี้ชาวนา : เดิมพันการสูญเสียที่ดิน / บรรณาธิการ, พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (Local Act), 2557.
เลขเรียกHD1440.T5 ห159,305.555 ห153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี / บรรณาธิการ สมทรง โชติชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
เลขเรียกSB191.R5 อ884,ส.ร. 633.18 ก271อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและแบบอย่างการทำนา : ข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ ได้เกินแสน/ บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557.
เลขเรียกSB 191.R5 อ221น 2557,633.18 ข461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา