Found: 3,528  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational trade estimate of Thailand : the USTR reports, 2001-2007 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), B. E. 2551[2008]
เลขเรียกHF1594.55.Z4U6 N37 2008,382.05 N277
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3,512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์
ชื่อผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกHG4661 ท596ซ 2558,332.6 ท56ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3,513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน / กฤษฎา เสกตระกูล.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เสกตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกHG4026 ก4ค 2557,657.3 ก279ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3,514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากกาเงิน / ณรงค์ จันทร์เรือง
ชื่อผู้แต่งณรงค์ จันทร์เรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556.
เลขเรียกPL 4201 ณ211ป 2556,928.9591 ณ42ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3,515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยได้ในพม่ายุค AEC / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ; บรรณาธิการ อณฎณ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกHG5720.7.A3 ป771ร,332.67309591 ป771ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3,516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องหุ้นอาเซียนรู้ก่อนรวยก่อน / วลัย ชูธรรมธัช
ชื่อผู้แต่งวลัย ชูธรรมธัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชนดิสทรีบิวเตอร์, 2556.
เลขเรียกHG4551 ว-ร 2556,332.632 ว46ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
3,517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลงทุนในพม่าต้องระวัง / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557
เลขเรียกHG4521 บ-ล 2557,382.095930591 บ426ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3,518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงินตรานโม / โดย ชวลิต อังวิทยาธร.
ชื่อผู้แต่งชวลิต อังวิทยาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.
เลขเรียกCJ3619.น4 ช55,332.49593 ช17ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3,519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดปมชีวิตสู่วิธีแบบวอร์เริน บัฟเฟตต์. 1 = The snowball : Warren Buffett and the business of lif...
ชื่อผู้แต่งAlice schroeder.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2557]
เลขเรียกHG172.B84 อ427 [2557] ล.1,332.6092 บ272ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
3,520
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียดนาม : ตลาดพันล้านที่น่าลงทุน / ผู้เขียน พ. ประไพพงษ์, อภิชาติ สิริผาติ.
ชื่อผู้แต่งพ. ประไพพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2550.
เลขเรียกHG5750.5.A3 พ16,332.6735930597 พ111ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3,521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประจำปี พ.ศ. 2559 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559.
เลขเรียกHG5782 ค74 2559,382.0951 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3,522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365+1 --คำศัพท์การเงินและการลงทุน / ผู้เขียน, อัจฉรา โยมสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โยมสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกHG151.3 .อ63 2555,658.15 อ407ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3,524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองอินเดียใหม่ บรรณาธิการ : ประพันธ์ สามพายวรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงการต่างประเทศ 2559
เลขเรียกHC435.3 ม19 2559,382.09593 ม259 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3,525
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออมให้รวยด้วยกองทุน / สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล
ชื่อผู้แต่งสานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล, 2557
เลขเรียกHG4530 ส-อ 2557,332.024 ส645อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา