Found: 25,406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
25,291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม Pro/Engineer WildFire V.2.0 ในการออกแบบและงาน CAD 3 มิติ ชัชวินท์ อัมรี [Text...
ชื่อผู้แต่งชัชวินท์ อัมรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอนจิเนียร์ แอนด์ อคิเตค พลัส 2548.
เลขเรียกTA174 ช359 2548,620.0042 ช359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25,292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีการประเมินแบบรวดเร็วเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเล : ระบ...
ชื่อผู้แต่งณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก577.698 ณ432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25,293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนรู้ ดูชม ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.
เลขเรียกTH6021 ส691ค 2556,613 ค695 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25,294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีเอ็มโอ (GMO) สงครามเทคโนโลยีชีวภาพ / จักกฤษณ์ ควรพจน์.
ชื่อผู้แต่งจักกฤษณ์ ควรพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ , 2545.
เลขเรียกQH 442.6 จ8จ,660.6 จ216จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
25,295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตผลเกษตร / ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี.
ชื่อผู้แต่งทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2562
เลขเรียก664.001579 ท367จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25,296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุลมวลและพลังงาน = Material and energy balances / จันทิมา ชั่งสิริพร
ชื่อผู้แต่งจันทิมา ชั่งสิริพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
เลขเรียกTP155.7 จ285,660.2 จ115ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25,297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการประเมินสะพานในโครงข่ายทางหลวงพิเศษ / เอกชาติ เพ็ชรอัดขาว = LIVE ...
ชื่อผู้แต่งเอกชาติ เพ็ชรอัดขาว
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25,298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนจัดการมลพิษ / กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2540?]
เลขเรียก363.73 ก17น 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25,299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของ อบต. ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / ลือชา วนรัตน์ [หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจ...
ชื่อผู้แต่งลือชา วนรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกRA427.8 ล518 2545,WA390 ล518 2545,362.10425 ล518บ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
25,300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนและย่างก้าวการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551.
เลขเรียกTD178.7.ท9 ศ64,628 ศ37บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
25,301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมเหตุรถไฟ / เรียบเรียงโดย นคร จันทศร, เยาวลักษณ์ สุนทรนนท์.
ชื่อผู้แต่งนคร จันทศร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกTF550 น114ป,385.09593 น114ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
25,302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานวิศวกรรมการเผาไหม้ / นคร ทิพยาวงศ์
ชื่อผู้แต่งนคร ทิพยาวงศ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 255-]
เลขเรียกTJ254.5 น114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25,303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานแมทแลบ = MATLAB fundamentals / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, นิพนธ์ วรรณโสภาค
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA297 ป-พ 2560,005.36 ป451พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
25,304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานแมทแลบ = MATLAB fundamentals / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, นิพนธ์ วรรณโสภาคย์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกTA331 ป451 2555,005.36 ป17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
25,305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติสำหรับสร้างความสามารถตามรอยความต้องการ / ยุรนันท์ โพธิ์ปั้น = System to a...
ชื่อผู้แต่งยุรนันท์ โพธิ์ปั้น
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา