Found: 954  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
946
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543.
เลขเรียกLA1220 ส65,379.593 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 : การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 / จัดทำโดย สถาบันเทค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 และการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษา (ครั้งที่ 1 : 2559 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ก482 2559,ส.ร. 371.2 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูร...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียกDS556.3 ข19 2552,959.7 ข19 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา แนวปฏิบัติของการสร้างและส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับครู / จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
ชื่อผู้แต่งจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLB2833.4.T5 จ198,371.11 ล512ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน / ศศิรัศม์ วีระไวทยะ
ชื่อผู้แต่งศศิรัศม์ วีระไวทยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
เลขเรียกLB2806 ศ-ร 2560,374 ส691ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก / [โดย ทีมงานเด็กพลัส]
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการบูรณาการกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2556.
เลขเรียกHQ783 ส647,305.231 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเรื่องระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ Income contingent loan : ICL / สำ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาระดมความคิดเรื่องระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ income contingent loan : icl (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2547.
เลขเรียกLB2342 ก64,378.106 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษาครั้งที่ 7 : สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 7 : 2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559
เลขเรียกLB1026 ก474 2559,378.1 ก475ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560 : แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 / รุ่ง แก้วแด...
ชื่อผู้แต่งรุ่ง แก้วแดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.
เลขเรียกLC71.2 ร621ส,379.593 ร42ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา