Found: 6,714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
6,331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / อ...
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร จงไพบูลย์กิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6,332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม ตามมาตรฐาน BS 7000 ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บก / บัณฑิดา บุณเดชอิทธิโรจ...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิดา บุณเดชอิทธิโรจน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6,333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบ...
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกTS155.7 ส319ก 2554,658.4013 ส319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6,334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดที่อิงมาตรฐานในรายวิชาเสริมสมรรถภาพ ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู / ...
ชื่อผู้แต่งเทพนคร ทาคง, 2505-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6,335
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน / ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ = Development of evaluat...
ชื่อผู้แต่งทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6,336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความแปรปรวนของคุณสมบัติของกระดาษทิชชู่ประเภทกระดาษชำระม้วนใหญ่ / ศิรเวทย์ อัศวไชยวงศ์ = Variat...
ชื่อผู้แต่งศิรเวทย์ อัศวไชยวงศ์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6,337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / จักรก...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6,338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ = Finite element analysis with mathematica and MAT...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTA347.F5 ป451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6,339
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา วิเคราะห์และควบคุมปริมาณโลหะมีค่าในกระบวนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคนิค FMEA / ปิยะพร โล...
ชื่อผู้แต่งปิยะพร โลวะกิจ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6,340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานฝีเมืองแ...
ชื่อผู้แต่งสมนึก มังกะระ
พิมพลักษณ์2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6,341
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทวิมาตรฐานทางเพศกับแนวโน้มการมีพฤติกรรมเสี่ยงเอดส์ของนักเรียนชาย ชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งศจีพร พงษ์ผล.
พิมพลักษณ์2546
เลขเรียก306.7 ศ12ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6,342
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของเด็กและเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันทางวิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6,344
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมาตรฐานการบริหารยาของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู / กิ่งเพชร ชินศิร...
ชื่อผู้แต่งกิ่งเพชร ชินศิรประภา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6,345
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ / ศศิยา วิจิตรจามรี
ชื่อผู้แต่งศศิยา วิจิตรจามรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกThe 070.172 ศ294ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา