Found: 34,241  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33,496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลไกในการผสมข้ามชนิดและการแก้ไขอุปสรรคในการผสมข้ามชนิดของถั่วอาหารสัตว์ระหว่าง Centrosema pa...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สกุลคู
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,497
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบคะแนนด้วยวิธีอิควิเปอร์เซ็นไทล์และวิธีเชิงเส้...
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกThesis 371.26 อ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
33,498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้วัดในการวัดความยาวขา 2 วิธี = Inter-and intra-examiner reliability of tw...
ชื่อผู้แต่งดวงพร เพ่งพิศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการเตรียมที่มีต่อสมบัติของ RF gel/RF carbon gel และการนำ RF gel/carbon gel ไปใช้ประโยชน์ :...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการเตรียมที่มีต่อสมบัติของ RF gel/RF carbon gel และการนำ RF gel/Carbon gel ไปใช้ประโยชน์: ...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของวิธีการเชื่อมขวางต่อประสิทธิภาพการแยกน้ำจากสารละลายเอทานอล ของเยื่อแผ่นโพลิเมอร์ผสมไคโต...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ โตมะ
พิมพลักษณ์2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลจากการโคลงของรถต่อพฤติกรรมการบังคับเลี้ยวของผู้ขับขี่ / พิชญา มนัสวีพงศ์สกุล = Investigat...
ชื่อผู้แต่งพิชญา มนัสวีพงศ์สกุล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน โดยใช้วิธีสอนทางตรงและทางนัยตามแนวคิดของบลูม ชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งสรินยา ก้อนทอง, 2515-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33,505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบของอัตราการไหลที่เหมาะสมของการป้อนสารเข้าถังหมักเพื่อผลิต ?-amylase และ protease จาก r...
ชื่อผู้แต่งWanwisa skolpap
เลขเรียกQC174.85.M64 W35 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
33,506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี พุกชาญค้า.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2547.
เลขเรียก373.0114 อ525ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและชีววิศวกรรมของไซโคลไทด์ (Cyclotides) เพื่อใช้เป็นสารต้านไวรัสเอชไอวีโดยใช้ว...
ชื่อผู้แต่งมารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQP552.P4 ม-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33,508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการวัดเพื่อตรวจจับการเกิดยางและเนื้อแก้วขึ้นในผลมังคุด / ฤทธิศักดิ์ จริตงาม
ชื่อผู้แต่งฤทธิศักดิ์ จริตงาม
พิมพลักษณ์2543
เลขเรียกSB379.M25 ฤ33 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
33,509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ชุด มากกว่ารัก สำนักพิมพ์แจ่ม...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วิเศษชาติ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
33,510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของวิธีการกำจัดวัชพืชแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์แม่โจ้ 1 ...
ชื่อผู้แต่งพยัตติกา พลสระคู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียกพร 08/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา