Found: 7,467  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
7,261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ศจีมาศ ณ วิเชียร...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ66 น24,170 น149กข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7,262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : การประยุก...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา อินทรรัตน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่างด้าวในโรงเรียน : การวิจัยเชิงผสม / รัตนพงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกBJ66 น25,170 น149กค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7,266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาน์อารมณ์ (EQ) จริธรรมธุรกิจและความเครียดของผู้...
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก152.4 ธ677ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7,267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาวน์ อารมณ์ (EQ) จริยธรรมธุรกิจและความเครียดขอ...
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก152.4 ธ677ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7,268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ...
ชื่อผู้แต่งจิรินทร์ แสกระโทก
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจริยธรรมธุรกิจด้านการบริการเชิงคุณภาพในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = A st...
ชื่อผู้แต่งขจิตสรณ์ รอดแดง, 2516-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
เลขเรียกW50 ข2จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7,270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาที่ปรากฎในบทหนังตะลุงของหนังสกุล เสียงแก้ว / [BOOK] เกษม ขนาบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเกษม ขนาบแก้ว.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2551.
เลขเรียกวจ PN1979.S5 ก783,791.509593 ก783ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7,271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบวัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจในประเทศไทย / เ...
ชื่อผู้แต่งเนติมา นิจจันพันศรี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = En...
ชื่อผู้แต่งสกุล อ้นมา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก323.042 ส127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7,273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิริยาจริยธรรมของพยาบาล ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและต่ำ ต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาผู้ต...
ชื่อผู้แต่งเสริมศรี กาญจนสินิทธ์ 2506-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยุติธรรม = Justice : what''s the right thing to do? / Michael J. Sandel ; สฤณี อาชวานันทกุล แป...
ชื่อผู้แต่งแซนเดล, ไมเคิล เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2554.
เลขเรียกJC578 .ซ83 2554,340.11 ซ93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา