Found: 912  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณลักษณะของมะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ใหม่ = Evaluate characteristics of new cherry tomato v...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ภาสอน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียกวจ 635.6 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินลักษณะและผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองเหมยนองชนิดข้าวเจ้า = Characterization and yield eval...
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ ปัญญะการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 633.187 ภ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวต่อสภาพการปลูกแบบแอโรบิกของพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวน = Adaptation to aerobic planting cond...
ชื่อผู้แต่งพุทธพงศ์ มะโนคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 633.18 พ444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ = The development and yield trials of synth...
ชื่อผู้แต่งกิตติ สัจจาวัฒนา 2518-
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พันธุกรรมของชำมะเลียง 2 สายพันธุ์โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี = The genetic analysis of two va...
ชื่อผู้แต่งวรพันธ์ บุญชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการทำงานร่วมกันของยีส์ต์ต่างสายพันธุ์ในไวน์กระเจี๊ยบ = The study of different varieties mixt...
ชื่อผู้แต่งจำลอง ขันตรีกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพของแยมที่ผลิตจากมะละกอพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์แขกคำ = Study of the qualities of papaya...
ชื่อผู้แต่งจามจุรี เมืองคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการแช่อิ่มมะม่วงแต่ละพันธุ์ = A quality comparision among different varieties of mango...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เตโช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์ C line และพันธุ์การค้าของพริก : ปัญหาพิเศษ = Varietal Evaluation of C line and...
ชื่อผู้แต่งณัชชา ยี่ใจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรผันทางพันธุกรรมของข้าวบาร์เลย์บางพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมา / เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ = Genetic va...
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนการผลิตและรายได้จากการเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกพันธุ์ใหม่ ของสกุลหวายในประเทศไทย / ศิริพร จิวรานัน...
ชื่อผู้แต่งศิริพร จิวรานันตกุล
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษเรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนดินเค็มโดยใช้เทคนิคการเลื้ยงเนื้อเยื่อ = Selecttion of rice ...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ตรุษเพชร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2543
เลขเรียก633.1 ช648ปก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้ปุ๋ยเหล็กทางใบที่มีต่อถั่วเขียวสองพันธุ์ที่ปลูกในชุดดินชัยบาดาล = Effects of iron foliar...
ชื่อผู้แต่งสุธิรา ยอดดี.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกS597.M85 ส74 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของพันธุ์ข้าวเจ้าและชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเธน = Effects of rice varieties and ni...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ พระประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกQK495.G74 ภ62 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของแคดเมียมต่อการงอกและการเติบโตของข้าวบางสายพันธุ์ = Effects of cadmium on germination and growth...
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ นาคศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 633.18 ร112ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา