Found: 912  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
886
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 สน678 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
887
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน 5 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / จั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 สร678 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
888
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 1. ตำบลแม่ทา อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6401 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
889
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 10 ตำบลปางสวรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6410 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
890
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 12 ตำบลเขาแก้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6412 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
891
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 13 ตำบลสำราญ อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6413 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
892
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 15 ตำบลโพนทอง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6415 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
893
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 16 ตำบลสะแก อำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6416 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
894
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 17 ตำบลชุมแสง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6417 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
895
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 18 ตำบลหนองโรง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6418 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
896
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 19 ตำบลหนองบอน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6419 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
897
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 2 ตำบลเทพเสด็จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6402 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
898
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 20 ตำบลบ้านนา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6420 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
899
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 3 ตำบลห้วยแก้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6403 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
900
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] : 4 ตำบลศรีบัวบา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH77.T5 ส6404 2556eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา