Found: 63,577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61,996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้อเยื่อหัวใจและประสิทธิภาพกา...
ชื่อผู้แต่งSuchaya silvilairat.
พิมพลักษณ์[S.l : s.n.], 2010.
เลขเรียกRC687 S942
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
61,997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรในวงศ์เหงือกปลาหมอ 4 ชนิด ค...
ชื่อผู้แต่งTripetch kanchanapoom.
พิมพลักษณ์[Khon Kaen] : Faculty of Pharmaceutical Sciences Khon Kaen University, B.E.2548 [2005]
เลขเรียกQK495.A1655 T835
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
61,998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปล...
ชื่อผู้แต่งSupang maneesri le grand.
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.], 2009.
เลขเรียกRC388.5 S959
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
61,999
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียกวจ TJ820 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
62,000
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตั...
ชื่อผู้แต่งสรัณกร เหมะวิบูลย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท.],c2554.
เลขเรียกTA439 ส349ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
62,001
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ: ผลของยาซิลเดนาฟิลซิเตรท และผลร่วมของไนตริกออกไซด์โดเนอร์กับซิลเดนาฟิ...
ชื่อผู้แต่งNipon chattipakorn.
พิมพลักษณ์Chiang Mai : Dept. of Physilogy, Faculty of Medicine, Chiang Mai Univ., 2009.
เลขเรียกRC685.A65 N719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62,002
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกรณีศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดีเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวน...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ สาคะรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว, 2549.
เลขเรียกSB191.R5 ส852ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
62,003
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย: แนวความคิดเห็นของผู้มีส่...
ชื่อผู้แต่งราณี อิสิชัยกุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2550.
เลขเรียกG155.A1 ร441ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
62,004
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการขนส่งและระบบขนส่งต่อเนื่องทั่วประเทศไทย [electronic...
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550.
เลขเรียกTA1145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
62,005
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจำแนกทางอณูชีววิทยาของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างข...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ วิทย์ตะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกQL391.N4 อ252ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
62,006
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประดิษฐ์ฟิล์มท่อนาโนคาร์บอนเพื่อใช้เป็นขั้วเป็บประจุไฟฟ้าและขั้วเคาเ...
ชื่อผู้แต่งสมัคร์ พิมานแพง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกTA455.C3 S188
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62,007
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มสกุลจีนเพอร์บี 11 หรือ มิคในแถบพันธุกรรมเมเยอร์...
ชื่อผู้แต่งChanvit leelayuwat
พิมพลักษณ์Khon Kaen : Faculty of Associated Medicine, Khon Kaen Univ., 2009.
เลขเรียกQR186.9 C459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62,008
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาข้อเสนอโครงการแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการจดทะเบียนสารเคมีตามระเบ...
ชื่อผู้แต่งพีรพร พละพลีวัลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ], 2550.
เลขเรียกQD152.3 พ791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62,009
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนเคมีลูมิเนสเซนต์และเคมีไฟฟ้าที่มีความไวและรวดเ...
ชื่อผู้แต่งOrawon chailapakul.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : Chulalongkorn University, B.E. 2552 [2009]
เลขเรียกQR183.6 O63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62,010
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตชาของส้มในประเทศไทย ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา สดุดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551, [2008]
เลขเรียกSB608.O6 ร376ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา