Found: 8,522  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
8,431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิก / สังวาลย์ รักษ์เผ่า.
ชื่อผู้แต่งสังวาลย์ รักษ์เผ่า.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกR853.S7 ส62,WA900 ส541ร 2539,001.42 ส539ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8,432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเรื่องโครงการเกษตรอินทรีย์ : การฟื้นฟูคุณภาพดินด้วยวิธีเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งนัทธีรา สรรมณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกS654 น634 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8,433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเรื่องโครงการเกษตรอินทรีย์ : การฟื้นฟูคุณภาพดินด้วยวิธีเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งนัทธีรา สรรมณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกS654 น633
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8,434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3 = Research methodol...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการวิจัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้งที่ 3 : 2526 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
เลขเรียกWA20.5 ก474ร ครั้งที่ 3 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8,435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแผ่นไม้ประกอบจากเศษยางรถยนต์ใช้แล้วและเศษไม้โดยใช...
ชื่อผู้แต่งวันชัย แหลมหลักสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555
เลขเรียกTS875
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8,436
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการหาสัดส่วนที่เหมาะที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลอ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกTS1974.M6 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8,439
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการควบคุมและจัดสรรแบนด์วิดธ์ในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ตรงกับความต้องการจริงของผู้ใช้งาน...
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ์ วินุทยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8,440
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. [text]
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB2822.75 ส289ว 2549,370.7 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8,441
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย / วาโร เพ็งสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งวาโร เพ็งสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551.
เลขเรียกLB1038 .ว64 2551,370.72 ว486ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8,442
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพชุมชน = Qualitative research methodology in community health...
ชื่อผู้แต่งมานพ คณะโต
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
เลขเรียกRA 440.85 ม25 2551,WA20.5 ม443ว 2551,001.42 ม256ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
8,443
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย/ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกAC159 จ679 2560,001.4 อ151ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8,444
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeing here and being there : fieldwork encounters and ethnographic discoveries / special editors of ...
พิมพลักษณ์Thousand Oaks, Calif. ; London : SAGE Publications, c2004.
เลขเรียกGN346 .B44 2004
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8,445
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHuman impacts on ancient marine ecosystems : a global perspective / edited by Torben C. Rick and Jon...
พิมพลักษณ์Berkeley : University of California Press, c2008.
เลขเรียกGN784 .H86 2008
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา