Found: 4,957  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,891
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศองค์การ กับผลผลิตของงานตามการรับรู้ของพยาบาล...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ชูจิตต์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,892
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติการวัดรังสีของเครื่องฉายรังสีเอกซ์พลังงานสูงชนิดอะมอฟัสซิลิกอนเพื่อการตรวจสอบการฉายรังสีแบบ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐกร ปรีดาศักดิ์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,893
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน : การฆ่าเชื้อภายในภาชนะบรรจุ และการคำนวณปริมาณความ...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,894
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจันทรคตินิยาย / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2543.
เลขเรียกGR625 .ส45 2543,WL39 D354m 1987,ย 398.2 ส165จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4,895
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา : เอกสารการสอนชุดวิชา 24407 = Professional experience i...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555-2557.
เลขเรียกLB 3051 ม19อ 2555,371.26 ป392 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4,896
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อบุคคลเปรียบเทียบกับสื่อแบบผสมผสาน ต่อความร่วมมือในการประคบอุ่นข...
ชื่อผู้แต่งภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,897
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของผู้ที่สำเร็จการ...
ชื่อผู้แต่งกฤติยาภรณ์ เสมอเชื้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4,900
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการรับรู้ผลกระทบของการสอบและแบบแผนการตอบ ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ของแบบสอบวัดผล...
ชื่อผู้แต่งบุญมี พันธุ์ไทย
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,901
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ / โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิสอวน.
ชื่อผู้แต่งโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสอวน, 2547.
เลขเรียกQC21.2 ค95,530 ว44ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4,902
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุมและที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,903
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การวัด การประเมินผลการศึกษาและอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด...
ชื่อผู้แต่งสุภมาส อังศุโชติ.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560]
เลขเรียกLB3058.A78 ส74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4,904
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องการสำรวจปัญหา ความต้องการและรูปแบบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งบุญศรี พรหมมาพันธุ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกLC6581 T5 บ722 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4,905
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของฮาร์มอนิกที่เกิดจากความเป็นสลอตสำหรับประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วของ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกวจ TK2785 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา