Found: 2,937  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิชาการ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ = Directory of academic and supporting staffs of the ...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. คณะทำงานวิจัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ, 2529.
เลขเรียก001.4092025 ก318ท ล. 1-7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมปี 2004 / สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือและโรงหล่อโลหะภายในประเทศปี 2534 = Directory of tools indus...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งานศึกษาวิจัย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2534.
เลขเรียกTS215 ท424 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550-2007 = Thai livestock directory.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจแมกกาซีน, 2550.
เลขเรียกSF21 ท424 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550-2007 =Thai livestock directory
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจแมกาซีน, 2550.
เลขเรียกSF21 ท424 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 / คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฯ, 2546.
เลขเรียกHD2769.2.ท9 ค36 2546,068.593 ท215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2,933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบอาจารย์/นักวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2540.
เลขเรียกLB2331.74.T5 ท424อ 2540,378.12025 บ264ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบแหล่งข้อมูลสิ่งแวดล้อม = Environmental directory / ฝ่ายระบบสารสนเทศ กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
เลขเรียกTD173.5 ท424ฝ,333.7025 ส145ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2,935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย = Thai herbal products directory : THAI-D / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียกRS164,QV770.JT3 น471 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ได้รับรองมาตรฐาน พ.ศ. 2556 = Directory homestay standard Thailand...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2557
เลขเรียกอ 338.4791 ท424 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ = Directory of visual art / กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2547
เลขเรียกN346.5 ก-พ 2559,703 ก212พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา