Found: 2,611  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,581
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัล...
ชื่อผู้แต่งนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ TL159 น273ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,582
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัล...
ชื่อผู้แต่งนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ TL159 น273
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,583
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอ...
ชื่อผู้แต่งภัณฑิลา อิฐรัตน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกRT81.5 ภ381ก,WY18 ภ381 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,584
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย สาขาช่...
ชื่อผู้แต่งเกรียง คุปตรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกวจ LB1028.5 ก766
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,585
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย สาขาช่...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อุบลทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกวจ LB1028.5 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,586
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชานิวแมติกส...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อุบลทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกวจ TJ219 ก399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,587
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) ว...
ชื่อผู้แต่งนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกวจ TJ219 น273
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,588
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาการผลิตพืชในโรงเรียนประถมศึกษาผ่านอินเตอร์เ...
ชื่อผู้แต่งอนุพงษ์ ชุติธาดา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกS531 อ193ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,589
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ = Bas...
ชื่อผู้แต่งอรรถวิทย์ สมศิริ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
เลขเรียกW20.5 อ362ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,590
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ม...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกRT73.5 ร451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,591
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้อาหารทางสายให้อาหารทีมีต่อความรู้และการปฏิ...
ชื่อผู้แต่งนงค์คราญ วิเศษกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกRM225 น131,WB410 น133ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,592
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ขอ...
ชื่อผู้แต่งเนตรทอง นามพรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกRJ446 น784
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,593
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเลิร์นนิง : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = e-Learning : from theory to practice / ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
ชื่อผู้แต่งฐาปนีย์ ธรรมเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557
เลขเรียกLB1044.87 ฐ-อ 2557,371.3344678 ฐ319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,594
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย / จัดพิมพ์เผยแพร่, โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2558, [2015]
เลขเรียกLB1028.5 ห829 2558,378.1593 ธ465ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,595
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสต...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียกLB1028.5 จ-ป 2560,371.334 จ354ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา