Found: 2,468  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,401
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา: ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาค...
ชื่อผู้แต่งวิชุดา กิจธรธรรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLC1049.8.T5 ว557ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,402
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัยกลยุทธ์สร้างความยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในความร่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก338.4791 ร622 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2,403
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2,404
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรักจากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา = Res...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกGN477 ร64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,405
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา = ASEAN ni...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกHD 2346 .K3 ร26 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2,406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่องแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการด้านการเงินในประเทศลาวและกั...
ชื่อผู้แต่งพรวสา ศิรินุพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2554.
เลขเรียก332.2 พ217ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2,407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เส้นทางการท่องเที่ยวสายอารยธรรมขอมในประเทศไทย กัมพูชาและลาว = Tourism routes ...
ชื่อผู้แต่งดำเกิง โถทอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
เลขเรียกDS588.N65 ด473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เ...
ชื่อผู้แต่งไพทูล แก้วหอม
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียกSF967.T78 พ93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามประเทศไทยกับ "ดินแดน" ในกัมพูชาและลาว = Siam-Thailand and "territories" in Cambodia and Laos / ...
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกDS575.4 .ธ645 2552,959.3034 ธ217ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
2,410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายใยไทย-กัมพูชา จากวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลสู่สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล = The bond of friendship betw...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกDS 570.6.ท7 ส661 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2,411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อพ่อของฉันถูกฆ่า = First they killed my father / หลง อึ้ง, เขียน ; นรา สุภัคโรจน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งอึ้ง, หลง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกDS554.8 อ232 2560,959.604 อ775ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2,412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียนราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / ดวงใจ เด่นเกศินีล้ำ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกDS 554.5 ด164ส 2556,959.6 ส84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรักจากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา : รายงานการวิจัย = ...
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2553.
เลขเรียก615.88 ห829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPlaces of pain and shame : dealing with "difficult heritage" / edited by William Logan and Keir Reev...
พิมพลักษณ์Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2008.
เลขเรียกCC135 .P59 2008,363.6/9 22
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2,415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Vietnam experience / the editors of Boston Publishing Company.
พิมพลักษณ์Boston, Mass. : Boston Pub., c1986.
เลขเรียกDS557.7 V45,959.704 D754S
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา