Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาประจำปีการศึกษา 2540-2544 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
เลขเรียกLG395.T5.ร446 ร446ค 2540-44/5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / เผด็จ โชคเรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งเผด็จ โชคเรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540.
เลขเรียก342.593 ผ761ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตววิทยา/ บพิธ จารุพันธ์, นันทพร จารุพันธ์.
ชื่อผู้แต่งบพิธ จารุพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกQL 45.2 บ138ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2540-2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2540.
เลขเรียก659.20684 น927
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียก371.4042 ผ933
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540-2544) / กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2539.
เลขเรียกHD3616.T5 ผ932 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการลงทุนเพื่อสังคม = Social investment project
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง, 2544
เลขเรียก332.63 ค87 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540]
เลขเรียก001.4 น199 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกQ180.T5 น199 2540 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายละเอียดแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษา พ.ศ. 2540-2544 / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2540?]
เลขเรียกQH541.2 ร451 2540/44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540]
เลขเรียก001.4 ส356 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกH62.5 ส356 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร กรุงเ...
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540.
เลขเรียกJS7401 ก263ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาการสาธารณสุข : ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
เลขเรียกWA541 ส356 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนหลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษา (ระดับประเทศ) พ.ศ. 2540-2544 / กรมส่งเสริมคุณภ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรม, 2540?]
เลขเรียกGE85.T5 ส356 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา