Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการประชุมเรื่อง เครื่องชี้วัดเพื่อการประเมินผลแผนพัฒนาการสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเรื่อง เครื่องชี้วัดเพื่อการประเมินผลแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
เลขเรียกWA541 ก481ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้วัดการพัฒนาสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ในส่วน...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกWA525 ก218ค 2540,614.42593 ค17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยศาลปกครอง, 2544.
เลขเรียก342.088 ร 134 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2543 และ 2544 ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2541.
เลขเรียก305.23 น473ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการลงทุนเพื่อสังคม = Social investmetn project / สำนักบริหารหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการคลัง, 2544.
เลขเรียกHC445 ค94 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตนในบั้นปลายแห่งชีวิต / ประดิษฐ์ ตันสุรัต.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ ตันสุรัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาลัย, 2540.
เลขเรียกHQ1061 ป266ก 2535,QT255 ป266ก 2535,613.0438 ป1711ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 1 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 12 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 2 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 4 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 5 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 6 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 7 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 8 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2540 ตอนที่ 9 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาา, 2540.
เลขเรียก345.077 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา