Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,082
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจเจกศิลปิน / วิรุณ ตั้งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งวิรุณ ตั้งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2547.
เลขเรียกN7485.ท9 ว66 2547,701 ว37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
1,083
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกไทย : ยุคสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรม : การสัมมนาทางวิชาการ / จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ภูมิไทย นิยมไทย" (ครั้งที่ 2 : 2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียก306 ก525ค 2539 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,084
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ / จำนงค์ หอมแย้ม, สมจิตต์ ชัย...
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ หอมแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ด, 2537
เลขเรียกJQ1745.A55S4 ร215 2547,345 จ63ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,085
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2546 / โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษต...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกHD3082.55.A4 ร451ท 2546,334.683 ต137ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1,086
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.... / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมควบคุมมลพิษ 2535-
เลขเรียกTD174 ค178ร 2535,363.73 ก17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1,087
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดสถิติรายปีประเทศไทย 2546 = Statistical yearbook Thailand 2003 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกHA4600.55 ส4,315.93 ส184ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1,089
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติครู : คุรุสภาจัดพิมพ์ในงานวันครู 16 มกราคม 2500- / คุรุสภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คุรุสภา, 2500-
เลขเรียกLA2383.ท9 ป45,920 ป1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
1,090
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน = Thailand human rights journal สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ, 2546-.
เลขเรียกJC599.ท9 ว64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา