Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนประกันสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540-2544 / สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกHD7096.T5 ส691ผ ฉบับ 2 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมการศึกษานอกโรงเรียน
เลขเรียกLC525.7.T5 ก522ก 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2539?].
เลขเรียก379.593 ผ932 2540-2544 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบัณฑิต, 2539
เลขเรียก379.593 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) /|cสมนึก นนธิจันทร์ .
ชื่อผู้แต่งสมนึก นนธิจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539 .
เลขเรียก338.9593 ส253ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) : บทวิเคราะห์และแนวคำถาม / สมนึก นนธิจันทร์
ชื่อผู้แต่งสมนึก นนธิจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. นนธิจันทร์, 2539
เลขเรียก338.9593 ส16ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / คมกริช วัฒนเสถียร.
ชื่อผู้แต่งคมกริช วัฒนเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, ม.ป.ป.
เลขเรียก338.9593 ค144พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)(ฉบับร่าง) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2539]
เลขเรียกHD87.5 ผ932ร 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ฉบับสมบูรณ์ รวม 8 ส่วน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [253?]
เลขเรียก338.9593 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2539?]
เลขเรียกHD87.5 ผ932 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียก338.9593 ส691ผ 2539 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ.2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 25-
เลขเรียก330.9593 ส636ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ.2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549?].
เลขเรียกHD85.T5 ค123 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2540-2544) / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม..
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ) , 2539.
เลขเรียกHD8700.55 ร914ผ 2540-2544,331 ร914ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสุกรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ย, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา