Found: 1,090  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฎิบัติการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2540-2544
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544
เลขเรียก351.083 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่8 (พ.ศ.2540 - 2544 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2544
เลขเรียก379.1 ก218ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา กการศาสนา และการวัฒนธรรมระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กระทรวงศึกษาธิการ [Text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2544
เลขเรียก379.593 ก218ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2544
เลขเรียก351.593 ค14ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการนำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) สู่การปฏิบัติ : รายละเอียดประมาณกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540.
เลขเรียก371.00212 ก451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (ฉบับร่าง) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรามการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2544.
เลขเรียก338.9593 น473ผ 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ.2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
เลขเรียกQ180.T5 ส47 2540,HN700.55 ว587ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / [คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2540]
เลขเรียกRA541.T5 ผ932 2540-44,WA541.JT3 ผ932 [2540]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ วัฒนะ.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก342.085 ส232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 [จุลสาร] : ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, [2544?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดปี พ.ศ. 2540-2544 / สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., [2545]
เลขเรียกZ7164.N17 บ33 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543.
เลขเรียกLC71.2 ร451 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 2540 -2542 / กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : 2544.
เลขเรียก634 ก - ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2538.
เลขเรียก379.118 ท592ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด (พ.ศ. 2540 - 2544) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 25-
เลขเรียก330.9593 ส636ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา